Referans Makale Kaynakça Bilgiler

BeBiS'in makalelerde referans olarak bildirilmesi:

Türkçe: BeBiS (Beslenme Bilgi Sistemi) bilgisayar yazılım programı versiyon 8.2 (2019) (Ebispro für Windows, Stuttgart, Germany; Türkçe Versiyonu), Veri kaynakları: Bundeslebenmittelschlüssel, 3.01B (Alman veri besin bileşim veri bankası) ve başka kaynaklar)

English: Ebispro for Windows, Stuttgart, Germany; Turkish version BeBiS, version 8.2 (2019); Data bases: Bundeslebenmittelschlüssel, 3.01B and other sources.

 

Yayınlanmış Bazı Makaleler:

Yetiştirme yurtlarında kalan adolesanların beslenme ve
fiziksel aktivite durumlarının vücut kompozisyonları ile
ilişkisinin saptanması
Hüseyin Gümüş 1;  Sıdıka Bulduk 2;   Yasemin Akdevelioğlu 3;    Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt:8 Sayı:1 Yıl:2011

Metabolik Sendromda Peroksizom Proliferator-Aktive Edici
Gamma (PPARγ) Pro12Ala Genotipinin Sendrom
Bileflflenlerine Etkisi ve Diyet ile Etkileflflimi
Association Between Pro12Ala Polymorphism of Peroxisome Proliferator-
Activated Receptor Gamma (PPARγ) and Components of Metabolic Syndrome
Zehra Büyüktuncer, Gülden Köksal, Selçuk Dağdelen*, Pınar Özdemir Geyik**, Mehlika Işıldak*, Tomris Erbafl*    Turk Jem 2010; 14: 54-9

 

ANKARA İLİNDEKİ VETERAN ATLETLERİN BESLENME BİLGİ VE

ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI

Öznur GÜVEN Günay ÖZDEMİR Gülgün ERSOY

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

 2009

 

ANKARA İLİNDEKİ VETERAN ATLETLERİN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI
Öznur GÜVEN1 Günay ÖZDEMİR2 Gülgün ERSOY3
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, VII (3) 125-133


Anoreksiya nevroza tedavisine ekip yaklaşımı
Paralel Başlık:  Team approach to the treatment of anorexia nervosa: Case report
ÖZENOĞLU, Aliye; ÖZDEMİR, Armağan; TECER, Özlem; BALCI, Huriye; UĞURLU, Serdal; TÜZÜN, Şansın; Göztepe Tıp Dergisi, 2008,23(2):66-69

 

DİYET EĞTİMİNİN HİPERLİPİDEMİK HASTALARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI BESLENME, BİLGİ DÜZEYLRİ VE BESLENME DURUMUNA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Emine Nüket ÜNSAL

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE EKONOMİSİ VE

BESLENMEVEĞİTİMİ ANABİLİM DALI

http://www.belgeler.com/blg/1gb1/diyet-egitiminin-hiperlipidemik-hastalarin-beslenme-aliskanliklari-beslenme-bilgi-duzeyleri-ve-beslenme-durumuna-etkisinin-degerlendirilmesi-the-assessment-of-the-effects-of-nutrition-education-on-nutrition-practices-levels-of-nutritional-knowledge-and-nutritional-status-of-hyperlipidemic-patient

2008

 

 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESİN TAMAMLAYICILARINI KULLANMA DURUMLARININ BESİN TÜKETİMLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

Kadriye AVCI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ANABİLİM DALI

http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/index.php?menu=2&secim=10&YayinBIK=296  (2007)

 

 

 

 

EDİRNE İLİ KENTSEL ALANINDA YAŞAYAN

ERİŞKİNLERDE BESLENME DURUM

DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Dr. Ela EKER

 

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 

http://193.255.140.18/Tez/044467/METIN.pdf

 

2006

 

 

 

TEKHARF 2003-2004 taraması katılımcılarının

genel beslenme örüntüsü ve beslenme alışlkanlıkları

 

Dr. Perihan Arslan,Dr. Seyit Mercanlıgil, Dr. Hülya Gökmen Özel, Uzm. Dyt. Gamze Çıtak Akbulut,

Uzm. Dyt. Nilay Dönmez, Uzm. Dyt. Hilal Çiftçi, Dr. İbrahim Kelefli Dr. Altan Onat

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

istanbul Üniversitesi Cerrahpafla Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

 

Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006

http://www.tkd-online.org/dergi/TKDA_34_6_331_339.pdf

 

 

 

TEKHARF 2003-2004 taraması katılımcılarının
genel beslenme örüntüsü ve beslenme alışkanlıkları
Nutritional habits and nutritional patterns of participants of the Turkish Adult Risk Factor Survey 2003-2004
Dr. Perihan Arslan,1 Dr. Seyit Mercanl›gil,1 Dr. Hülya Gökmen Özel,1 Uzm. Dyt. Gamze Çıtak Akbulut,1
Uzm. Dyt. Nilay Dönmez,1 Uzm. Dyt. Hilal Çiftçi,1 Dr. İbrahim Kelefl,2 Dr. Altan Onat2; Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(6):331-339 331

Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik
Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite
Durumlarının Değerlendirilmesi
Nevin ŞANLIER;   GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 47-73

Association between Pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR[gamma]) and components of metabolic syndrome/ Metabolik sendromda peroksizom proliferator-aktive edici gamma (PPAR[gamma]) Pro12Ala genotipinin sendrom bilesenlerine etkisi ve diyet ile etkilesimi.
Zehra Buyuktuncer;   Turkish Journal of EndocrinologyJournal of Endocrinology